Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh ngoại trú quý II năm 2018