Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý II năm 2018