Thông Báo Thi Tuyển Viên Chức Năm 2019

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng gửi thông báo tuyển viên chức năm 2019:

Công văn trích http://soyte.hanoi.gov.vn/vi/laws/detail/Thong-bao-thi-tuyen-vien-chuc-vao-lam-viec-tai-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-So-Y-te-Ha-Noi-nam-2019-1064/