PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (XÉT TUYỂN)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (XÉT TUYỂN)

T4, 06/15/2022 - 16:24

THÔNG BÁO: MỜI BÁO GIÁ

Căn cứ quyết định Số:657/QĐ-BVĐP ngày ngày 14 tháng 6 năm 2022 về việc Công khai kế hoạch mua sắm tài sản: Thiết bị y tế năm 2022 Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.

Bênh viện đa khoa huyện Đan Phượng xin gửi các đơn vị quan tâm và đủ điều kiện và năng lực chuyên môn gửi báo giá về các nội dung sau:

T5, 02/10/2022 - 10:30

Căn cứ quyết định Số: 293/QĐ-BVĐP ngày ngày 10 tháng 02 năm 2022 về việc Công khai kế hoạch mua sắm tài sản: Hệ thống máy RT- PCR từ nguồn kinh phí cấp bổ sung của UBND huyện Đan Phượng

Bênh viện đa khoa huyện Đan Phượng xin gửi các đơn vị quan tâm và đủ điều kiện và năng lực chuyên môn gửi báo giá về các nội dung sau:

T4, 10/28/2020 - 15:12

Nội dung:" Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng thông báo: Đề nghị thí sinh tham gia dự tuyển viên chức năm 2019 cập nhập mọi thông báo về tình hình thi tuyển viên chức trên trang web của Sở y tế Hà Nội, trang web của Bệnh viện, bảng tin Bệnh viện. Bệnh viện gửi kèm công văn, kế hoạch điều chỉnh một số nội dung thi tuyển của Sở y tế Hà Nội. Đề nghị thí sinh cập nhập liên tục."

T6, 11/01/2019 - 10:33

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng gửi thông báo tuyển viên chức năm 2019:

Công văn trích http://soyte.hanoi.gov.vn/vi/laws/detail/Thong-bao-thi-tuyen-vien-chuc-vao-lam-viec-tai-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-So-Y-te-Ha-Noi-nam-2019-1064/

Trang